Alle er motiverte
Det er kun et spørsmål å finne ut hva de er motivert for. Hva brenner du for? Hva jager du etter? Hvilke ønsker har du? Hvilke drømmer har du? Mange tør ikke tenke tanken og sliter med å finne ut hva de egentlig vil/er motivert for. Da kan du spørre: Hva frykter du? Kunsten er å tenke de fortrengte «det går ikke tank- ene». Hva er det du ikke tør tenke på? Ikke tør si høyt? Ikke engang hviske så bare du selv hører det?

Tenk deg at du ikke har noen begrensninger, at du er rik nok, har tid nok, er fullstendig fri og uten forpliktelser, hva vil du da ønske å bruke dine 700 800 livstimer til? (Kalkylen er basert på at du blir 80 år).

Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon: Aktiviteten starter og
holdes ved like av interesse for selve oppgaven – kalles ofte også for naturlig motivasjon –
selvmotivering.

Ytre motivasjon: Aktiviteten starter og holdes ved like ved utsikter til å oppnå belønninger eller mål som er selve oppgaven uvedkom-
mende. Det kalles ofte for kunstig motivasjon for eksempel bonusordninger.

Både indre og ytre motivasjon har til felles at de er lystbetonet – enten vi snakker om en indre glede ved et gjøremål – eller håp om en framtidig belønning.
Lær dine medarbeideres mål å kjenne
Mange anerkjente forskere mener at 40 prosent av våre trekk er medfødt, og at vi ut fra dette utvikler noenlunde faste mønstre av atferd.

Vi blir altså nokså forutsigbare i like
situasjoner. Våre strategier bygger på hvilke typer mål vi helst vil nå og hvilke ubehagelige spenninger vi vil unngå. Vår atferd påvirkes av våre drømmer og våre frykter.

De fire mål og frykt-temaene er:
1. Den røde ønsker å få best mulig resultat, og å ha kontroll på arbeidssituasjonen.
Frykten er å bli utnyttet og å miste kontrollen.

2. Den gule ønsker å være sosialt akseptert, godt likt av andre. Frykten er å bli avvist,
utestengt og upopulær.

3. Den grønn ønsker om å ha trygghet og stabilitet. Frykten er brå endringer og tap av stabilitet.

4. Den blå ønsker å ha høy standard og høy presisjon i det han/hun produserer.

Frykten er avvik fra standarden og å få kritikk for utført arbeid.
Nøkkelen til dine medarbeideres mål, kan ligge i frykten. Du skal bare snu fortegnet. Frykter du avvisning, er det din drøm å bli populær og berømt. Frykter du fattigdom, kan drømmen være et liv i rikdom og luksus.

Frykter du å miste kontrollen, kan drømmen bli alt som gir deg frihet og et ubekymret liv. Frykter du kritikk, kan drømmen bli å imponere dine
venner og bli noe stort. De som lykkes, er de som gir slipp på det negative fryktbelastede bildet og holder fast ved det positive lystbe-
tonte bildet.

Hva skjer med økonomien til selgeren om salget øker med 50 prosent? Spør du dine selgere om det, da kommer ønskene frem
– ønskene som de ikke har råd til, ønsker som de ikke har turt å ønske seg fordi de har trodd at de var umulige å oppnå. Det kan være ønsker om en toppleilighet, større bolig, flere barnerom, bedre bil, hytte med strandlinje og egen brygge eller hytte midt i skibakken.

Om din medarbeider sliter med å visualisere sitt mål, kan vedkommende ha en skjult
depresjon.

Det er en utfordring å være entuaiastisk eller sterkt motivert om du ser mørkt på livet. På den andre siden er det vanskelig å se svart på det når du gjør noe du virkelig
verdsetter og liker.