Hver eneste dag bruker du mange ulike typer intelligens. Vi har mange flere typer intel- ligens enn IQ. En skoleelev kan godt være dårlig til å stave, men flink til å tegne, dårlig til å dividere, men god i fotball. Det er forhold som har blitt stadig tydeligere i vårt moderne og allsidige samfunn.

Det var den amerikanske psykologen Howard Gardner som tidlig på 1980 tallet fikk gjennomslag for en definisjon av menneskets i alt sju intelligenser.

1. Sosial intelligens
Folk med høy sosial intelligens er vanligvis svært empatiske og gode til å sette seg i andre menneskers sted. De arbeider godt i grupper og lærer best i fellesskap, og de er flinke til å motivere og inspirere andre.

2. Personlig intelligens
Det å være avslappet i forhold til seg selv, tyder på høy personlig intelligens. Folk med høy personlig intelligens har ofte stor selvtillit, vet hva de kan, og hva de ikke kan.
De er ofte selvsikre og flinke til å motivere seg selv, og de liker å arbeide alene.

3. Språklig intelligens
Gode språklige evner henger sammen med språklig intelligens. Folk med høy språklig intelligens er flinke til å forklare og fortelle.
De lærer fremmedspråk raskt og bruker med letthet språklige nyanser, som for eksempel metaforer. De har lett for å huske navn og datoer.

4. Kroppslig intelligens
Det er graden av kroppslig intelligens som styrer hvor fysisk aktive vi er. Folk med høy kroppslig intelligens har god kontroll over kroppen, er praktisk anlagt og vil helst berøre og prøve ting. De er ofte utendørs og trives
med å være mye i bevegelse.

5. Logisk intelligens
God matematikk forståelse krever høy logisk-matematisk intelligens. Den gjør at vi raskt og effektivt kan se, systematisere og kategorisere mønster. Folk med høy logisk-
matematisk intelligens tenker ofte resonnerende og logisk og er flinke i hoderegning.

6. Musikalsk intelligens
Svært musikalske mennesker har høy
musikalsk intelligens. De er flinke til å høre mønster i lyder og har lett for å huske dem og bruke dem i nye komposisjoner. De har rytme- sans, kan huske melodier og legger generelt merke til lydene som omgir dem.

7. Visuell intelligens
Romlig eller visuell intelligens kommer til uttrykk i evnene våre til å “se” og visualisere verden for vårt indre øye. I praksis kommer
den til uttrykk ved en velutviklet retnings- og stedsans. Romlig intelligens gjør oss flinke til for eksempel å navigere og lese diagrammer.

Selvoppfattelsen, samvittigheten, humoren og intuisjonen vår, kort sagt hele vår person- lighet dannes i pannen. Din selvbevissthet og din hukommelse sitter i hjernen.

Bevisstheten oppstår i samspill mellom flere hjernesentre. Personligheten er de trekkene, vanene og erfaringene som avgjør hvordan du handler, og forholdet ditt til andre mennesker og begivenheter. Den kommer til uttrykk på svært ulike måter.

Pannelappen utgjør 30 prosent av hjernen og gir deg
• selvbilde
• humor
• intuisjon
• moral
• dømmekraft
• rasjonell atferd
• målrettet oppmerksomhet
• samvittighet

Ha en «intelligent og klok aften» Kay Ellingsen🍒 Foredragsholder og forfatter – Bestselgerskolen.no