1 Prisfastsettelse
Prisen og prispolitikken er kun en del av en helhet. Uansett hvilket mål bedriften har, er det umulig å fastsette noen god prispolitikk uten å ta hensyn til bedriftens overordnede målsettinger på kort og lang sikt, samt
konkurransemidler og bedriftens øvrige strategier inklusiv marketing-mix.

Det må foretas en avveining i forhold til hele firmaets markedsstrategi. Hvilken rolle spiller prisen i bedriftens totale bilde? Prisen må gjenspeile bedriftens mål og strategier.

Ønsker bedriften din å skape et eksklusivt produkt med høy status og en rekke bruker-fordeler, sier det seg selv at prisen blir høy. Ønsker virksomheten å dekke et behov hos nyetablerte familier, vet alle at disse har en anstrengt økonomi. Da må du satse på volum- salg og prisen må settes så lavt som mulig.

HVA – Prisen har en særstilling blant konkur- ransemidlene.
Prisen påvirker salget og fortjenesten direkte. Derfor vil en prisforhøyelse, eller reduksjon, vanligvis ha større konsekvenser enn andre tiltak.

Prisen er et virkemiddel for å nå
bedriftens langsiktige og kortsiktige mål-settinger, men den må også ta hensyn til produktets mål på kort og lang sikt. Du trenger tre sett mål: Et minimumsmål, et realistisk mål og et drømmemål. Opererer du bare med hårete mål, vil du lett gå i ambisjon- spagaten. Og det gjør vondt! I mangel på realisme, blir du skuffet og utbrent.
De fleste bedrifter driver etter profitt-
maksimeringsprinsippet, dvs. at hoved-målsettingen er å oppnå et størst mulig overskudd. De store kjedene tilbyr sine kunder først det produktet med størst avanse.

Dersom bedriftsledelsen og selgerstaben får hele eller deler av sin lønn i form av bonuser og/eller provisjoner av omsetningen, og ikke av overskuddet, vil omsetningsmaksimalisering (størst mulig markedsandel) få en større betydning for salgsstrategien.

Har bedriften et vekstmål, vil ledelsen sannsynligvis ønske å føre en aktiv prispolitikk som har som mål å kapre markedsandeler fra konkurrentene og/ eller trekke til seg nye kunder. Størst mulig markedsandel er en vanlig strategi
Mange offentlig drevne virksomheter som for eksempel skoler og sykehus, har ingen inntekter fra salg av varer eller tjenester.

Deres inntekter er bevilgninger fra stat, fylke eller kommune. Slike bedrifter driver etter det vi kaller for kostnadsdekningsprinsippet, dvs. at målet er å sørge for størst mulig produk- sjon ut fra bevilgede midler. Fordi de ikke har noen varer eller tjenester som de kan sette en utsalgspris på, vil målet med prispolitik- ken være å redusere prisen på produksjons- faktorene gjennom å be om anbud fra ulike “likeverdige” tilbydere.

HVEM – Når en bedrift velger en lavprisprofil, er en vanlig strategi å satse på lavere fortjeneste per solgte enhet i bytte med flere stordriftsfordeler som kan redusere produksjonskostnadene per enhet. Tanken bak denne strategien er at det er bedre å selge 100 000 enheter av et produkt som gir en fortjeneste på 5 kroner per stykk enn å selge 10 000 enheter med en fortjeneste på 20 kroner per stykk da dette gir en høyere fortjeneste totalt sett.

Behovet for kontanter kan avgjøre prisen
Bedriftens likviditet kan være avgjørende på kort sikt, og den kan derfor velge eller bli tvunget til å selge ut et parti varer til lave priser for å skaffe kontanter raskt.

Kapasitetsutnyttelse preger prispolitikken
Kapasitetsutnyttelse innebærer at dødperioder som for eksempel sesongvariasjon kan reduseres eller motvirkes ved at lavere priser får forbrukerne til å legge om kjøpevanene og bidra til jevnere utnyttelse av kapasiteten.
Kostnadene er retningsgivende

Kostnadene er den mest åpenbare faktoren en bedrift må ta hensyn til når prisen fastsettes. Likevel er kostnadene kun retningsgivende
– ikke bestemmende – for salgsprisen.
Kostnadene skal markere den nedre grense for prisen, mens den verdi forbrukerne tillegger varen eller tjenesten, som er lik opplevd nytteverdi, setter den øvre grensen.

Nordic Business Academy – Bestselgerskolen.no – Teamlederskolen Kay Ellingsen 🍒forfatter og fagansvarlig kursinstruktør  917 21000 📞eller kay.elling@gmail.com